SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPP) IN INFORMACIJE ZA STRANKE

A. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. Splošno – veljavnost pogojev

Vse pogodbe, ki se sklenejo preko spletnih strani “www.reprazent.me” sklepamo izključno pod splošnimi pogoji poslovanja (SPP) navedenimi v nadaljevanju. Ti veljajo tudi za vse bodoče poslovne odnose, tudi če niso bili ponovno izrecno dogovorjeni. Pogoje stranke, ki niso skladni z našimi SPP ali jim nasprotujejo, ne priznavamo, razen če REPRAZENT.ME d.o.o. pred sklenitvijo pogodbe nanje izrecno pristane. Ti potem veljajo samo za tako posamezno pogodbo. Naši SPP veljajo tudi takrat, če pod pogoji stranke, ki niso skladni z našimi SPP ali jim nasprotujejo in smo zanje vedeli, stranki brez ugovorov izročimo stvar.

II.Opredelitev pojmov

V skladu s SPP je ali so:

 • Spletna trgovina “www.reprazent.me” je podjetje REPRAZENT.ME promocijske rešitve d.o.o., ., Šlandrov trg 42, 3310 Žalec, matična številka 8830118000; D.Š.: 84022795 , v nadaljevanju uporabljena besedna zveza spletna trgovina “www.reprazent.me”
 • „stranke“ na splošno so vse osebe s katerimi podjetje REPRAZENT.ME promocijske rešitve d.o.o., ., Šlandrov trg 42, 3310 Žalec , vstopa v pogodbena razmerja, v kontekstu internetnih nakupov pa vse osebe, ki uporabljajo storitve spletne trgovine “www.reprazent.me” na spletnih straneh “www.reprazent.me”
 • „storitev“, vse vrste storitev vključno z dobavo blaga;
 • „Spletna trgovina “www.reprazent.me” , skupek spletnih strani, preko katerih spletna trgovina ponuja svoje storitve, še zlasti spletne strani dosegljive na naslovu spletne trgovina “www.reprazent.me”
 • registracija“ prva prijava in dovolitev dostopa do trajne uporabe Spletne trgovine “www.reprazent.me”
 • „geslo“ kombinacija številk in/ali črk, ki po uspešni registraciji v povezavi z elektronskim naslovom (e-mail) omogoča prijavo stranke k storitvam preko spletne trgovine “www.reprazent.me” ;
 • „račun“ osebni uporabniški račun stranke, do katerega dobi stranka dostop z vpisom e-maila in gesla;
 • „delovni dnevi“, dnevi od ponedeljka do petka razen uradnih praznikov;
 • „običajni obratovalni čas“, od ponedeljka do petka 9 – 17 ure.

III. Registracija

Predpogoj za možnost uporabe storitev spletne trgovine “www.reprazent.me“ je trajna registracija v spletni trgovini “www.reprazent.me” z vpisom potrebnih podatkov v za to predvideni spletni obrazec. Registracija je zaključena s pritiskom na gumb „Zaključi registracijo“.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” ima pravico zavrniti registracijo brez navedbe razlogov, kljub temu da so zanjo izpolnjeni vsi pogoji.

IV. Komunikacija s strankami

Spletna trgovina “www.reprazent.me” komunicira pisno preko elektronskega naslova info@reprazent.me, oziroma preko telefonske številke objavljene na spletni strani.

Stranka mora najkasneje ob oddaji naročila navesti elektronski naslov (naslov elektronske pošte) in zagotoviti njegovo nemoteno delovanje v času od oddaje naročila do zaključka naročila. Še posebej pa mora stranka, z nastavitvami SPAM filtra/filtra za nezaželeno e-pošto (lokalno in/ali pri njegovem ponudniku internetnih storitev), zagotoviti nemoteno prejemanje elektronske pošte s strani spletne trgovine “www.reprazent.me”. Ta elektronski naslov (naslov elektronske pošte) ostane v veljavi tudi za nadaljnja naročila do trenutka preklica ali dokler stranka ne pošlje obvestila o spremembi elektronskega naslova (naslova elektronske pošte). Vsako spremembo elektronskega naslova mora stranka nemudoma sporočiti spletni trgovini “www.reprazent.me”.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” ima (nezavezujočo) pravico, kakršnakoli sporočila – tudi takšna sporočila, ki so bistvenega pomena za pogodbeno razmerje in pravilno realizacijo pogodbe – pošiljati izključno preko elektronske pošte. Stranka še zlasti ne more zahtevati, naj se jo obvešča, oziroma se ji posreduje sporočila preko telefona, v obliki pisma, preko faksa ali mobilne telefonije v obliki kratkih sporočil (SMS), niti se ne more v primeru nesprejetega sporočila uspešno sklicevati na nevednost, če je spletna trgovina “www.reprazent.me” sporočilo posredovala na elektronski naslov iz prvega odstavka.

Za sporočila spletne trgovine “www.reprazent.me”, ki so preko elektronske pošte poslana na elektronski naslov iz prvega odstavka, se šteje, da jih je stranka prejela v trenutku, ko so bila odposlana. Spletna trgovina “www.reprazent.me” je odgovorna le za tiste napake v prenosu, ki izhajajo iz njene strani. Stranki se dovoljuje, da predloži dokaz, da sporočila ni prejela zaradi razlogov, ki ne ležijo na njeni strani.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” načeloma ni zavezana stranko opozoriti, da je elektronski naslov iz prvega odstavka pomanjkljiv, nedelujoč ali nepravilen. Vendar lahko stranka predloži dokaz, da bi takšno sporočilo bilo možno in razumno.

V. Sklenitev pogodbe

Ob naročilu stranka najprej izbere posamičen izdelek, izpolni spletne obrazce, ki se pojavijo, preveri pravilnost svojih navedb na končni pregledni strani in zaključi postopek naročanja s pritiskom na gumb

„KUPI“. Z zaključkom naročila odda stranka zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Stranka je vezana s ponudbo do poteka tretjega dne, ki sledi delovnemu dnevu po zaključku naročila. Če je bilo naročilo uspešno odposlano, dobi stranka e-mail, v katerem se potrdi prejem naročila pri spletni trgovini “www.reprazent.me” in stranki posredujejo vse potrebne informacije glede naročila in izdelka. To potrditveno sporočilo še ne predstavlja sprejema strankinega naročila oz. ponudbe. Pogodba je sklenjena in s tem zavezujoča za posamezne storitve šele takrat, ko Spletna trgovina “www.reprazent.me” izrecno sprejme ponudbo s potrditvijo naročila ali s konkludentnim dejanjem, zlasti s pripravo pošiljke za stranko.

Stranka lahko naročilo vedno prekine z zaprtjem okna brskalnika. Pregledna stran, ki se pojavi pred končanjem naročila omogoča stranki, da svoje podatke preveri glede pravilnosti in v primeru napak pri vnašanju le-te popravi s pritiskom na gumb „Spremeni naročilo“. Za sklenitev pogodbe je na voljo zgolj slovenski jezik. Spletna trgovina “www.reprazent.me” naročilo shrani, ga pošlje stranki s potrditvenim sporočilom in ga lahko v primeru izgube dokumentov v dvojniku ponovno pošlje stranki, če ta to pisno zahteva in poravna s tem nastale stroške.

Če stranka kot naslov za dostavo navede napačen naslov, velja pogodba kljub temu za sklenjeno. V kolikor stranka nastopa po pooblastilu tretjega, je pogodba sklenjena s tretjim le, če predloži pooblastilo in spletna trgovina “www.reprazent.me” izrecno potrdi sklenitev pogodbe s tretjim. V vseh drugih primerih je navedba drugega naslova za dobavo brezpredmetna.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” lahko odkloni naročila ali brez dodatnega roka odstopi od že sklenjenih pogodb, če je iz posredovanih naročil za tisk razvidno, da imajo pornografsko vsebino, levo ali desno ekstremistično vsebino, rasistično ali diskriminirajočo vsebino, vsebino, ki ogroža dobrobit otrok ali mladine ali vsebino, ki pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije.

VI.Cene in izstavitev računov

Cene storitev spletne trgovine “www.reprazent.me” so razvidne iz navedb na spletnih straneh spletne trgovine “www.reprazent.me” in iz pregledne strani pred zaključkom naročila ter iz potrditve naročila in eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe, poleg tega pa tudi iz aktualnega cenika, ki velja v trenutku naročila vsakokratne storitve oz. izdelka. Navedene cene so končne, (nismo zavezanci za DDV po 1. točki 94. člena ZDDV-1.), in zajemajo stroške embalaže, prevoza in poštnine, v kolikor iz sprejema naročila ni razvidno kaj drugega. Pri dobavi v tujino – če v posameznem primeru ni dogovorjeno drugače – v ceno niso všteti davki, dajatve in carine. Navedene cene veljajo pod pogojem, da vsebina naročila po sklenitvi pogodbe ostane nespremenjena. Stroški, ki nastanejo zaradi naknadnih sprememb na zahtevo stranke, se zaračunajo posebej. Stroški dostave obsegajo strošek enkratne pošiljke na naslov, ki ga navede stranka.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” pošilja račune izključno preko e-maila s kvalificiranim elektronskim podpisom. S svojo ponudbo izrazi stranka svoje soglasje s tem načinom izstavitve računa. Račun v papirni obliki ni obvezen. Račun ne pomeni pogoja za dospelost. Če je, kot je to običajno, dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, mora biti plačilo izvedeno najkasneje sedem dni od prejema potrditve naročila. Račune je treba poravnati takoj po izdaji. Plačilo naročila je predpogoj za izdelavo naročila.

Spletna trgovina “www.reprazent.me” je upravičena, da kljub drugačnim navodilom stranke, poračuna plačila najprej s starejšimi dolgovi, in o tem načinu obračuna tudi obvesti stranko. Če so nastali že stroški in obresti, je spletna trgovina “www.reprazent.me” upravičena, da plačilo najprej poračuna s stroški, nato z obrestmi in nazadnje z glavno terjatvijo. Plačilo je izvedeno šele takrat, ko lahko spletna trgovina “www.reprazent.me” razpolaga z zneskom. V primeru čekov je plačilo izvedeno šele, ko je ček unovčen. Če so spletni trgovini “www.reprazent.me” znane okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj plačilno sposobnost stranke (npr. ustavitev plačil, blokada sredstev na računu, zavrnitev čeka), je spletna trgovina “www.reprazent.me” upravičena, da šteje celoten preostali dolg za zapadel, tudi če je spletna trgovina “www.reprazent.me” sprejela čeke. Spletna trgovina “www.reprazent.me” je v tem primeru tudi upravičen, da zahteva vnaprejšnja plačila ali zavarovanja. V primeru zavrnitve bremenopisov ali povratnih bremenopisov, mora stranka povrniti spletna trgovina “www.reprazent.me” stroške, ki ji jih je zaračunala izvedbena banka, razen če stranka za to ni odgovorna.

V primeru ko stranka uveljavi odstop v skladu s točko XI in ko je mogoče stvar poslati kot paket, nosi stranka stroške povratne pošiljke, če dobavljeno blago ustreza naročenemu in če cena stvari, ki jo je treba poslati nazaj, ne presega 40 EUR ali če stranka pri višji ceni stvari v času preklica še ni opravila nasprotne izpolnitve ali pogodbeno dogovorjenega delnega plačila. Sicer je povratno pošiljanje za stranko brezplačno.

Proračunskim uporabnikom pošljemo e-račun v sistem UJP. Po prejetem plačilu vam bomo, v kolikor ste naročili tudi grafično oblikovanje tiskovine, izdelali in po e-pošti poslali osnutek tiskovine v predogled pred tiskom. Če ste naročili samo storitev tiska in že imate datoteko za tisk, vam bomo tiskovino natisnili po prejetem plačilu. Zaslonski predogled lahko uporabite na sami spletni strani. Pogoj za izvedbo naročila,  izdelave osnutkov in tiska samega, je plačana storitev po predračunu oz. E-računu.

VII. Čas dobave in izdelave

Dobavni termini ali roki, ki so lahko dogovorjeni kot zavezujoči ali nezavezujoči roki, morajo biti dogovorjeni pisno. Izpolnitveni čas se računa izključno v delovnih dneh. Tako dogovorjeni roki veljajo samo za dobave v Republiki Sloveniji in niso fiksni (t.j. ne štejejo za bistveno sestavino pogodbe) Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku izrecno dogovorjena kot bistvena sestavine pogodbe (fiksen rok), mora biti ta rok s strani spletne trgovine “www.reprazent.me” kot takšen izrecno označen in dogovorjen. Praviloma pomenijo navedeni dobavni roki zgolj informacijo glede načrtovanih dobavnih rokov. Čas dobave začne teči po prejemu sprejema naročila, tisti delovni dan, v katerem do 11.00 ure do spletne trgovine “www.reprazent.me” prispejo vsi podatki in predloge, potrebni za proizvodnjo (pri naročilih “Prednostno” in “Ekspres” do 10:00 ure). Če je stranka kot način plačila izbrala predplačilo, se naročilo začne obravnavati šele po prejemu plačila. Temu ustrezno se premakne začetek teka časa dobave. Čas dobave je naveden v delovnih dnevih. Delovni dnevi so dnevi od ponedeljka do petka, razen v zakonu določenih praznikov. Šteje se, da je dobava pravočasna, če je blago zapustilo proizvodni obrat pred iztekom roka dobave ali, v primeru, da je blago mogoče poslati, če je sporočeno, da je pripravljeno za odpremo. Pogoj za spoštovanje časa dobave je pravočasna in pravilna izpolnitev obveznosti stranke. Če se Spletna trgovina “www.reprazent.me” ne drži dogovorjenega časa dobave, mu mora stranka pisno postaviti primeren dodatni rok. Če spletna trgovina “www.reprazent.me” ne izpolni obveznosti v dodatnem roku, lahko stranka odstopi od pogodbe. Za zamudo pri dobavi in izdelavi zaradi višje sile in zaradi dogodkov, ki spletna trgovina “www.reprazent.me” dobavo bistveno otežijo ali onemogočijo (posebno stavka, odstranitev z dela, odredbe državnih organov in druge nepredvidene ovire) in niso nastopili po njeni krivdi ter znatno vplivajo na izdelavo ali dobavo blaga, tudi če nastanejo pri dobaviteljih spletne trgovine “www.reprazent.me” in pri fiksnih rokih, spletna trgovina “www.reprazent.me” ne odgovarja. Za čas, dokler traja ovira in čas, potreben za zagon, je spletna trgovina “www.reprazent.me” upravičena odložiti dobavo oziroma izdelavo ali zaradi še neizpolnjenega dela delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Če zaradi zgoraj navedenih okoliščin storitev ni mogoča, je spletna trgovina “www.reprazent.me” prosta obveznosti opraviti storitev. Spletna trgovina “www.reprazent.me” mora o ovirah stranko nemudoma obvestiti.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava veljajo dodatno tudi naslednja določila:

 • če je bilo dogovorjeno odpošiljanje izdelka, se nanašajo dobavni roki in termini na trenutek predaje izdelka špediterju, prevozniku ali tretji osebi zadolženi za transport;
 • če pride spletna trgovina “www.reprazent.me” v zamudo z izpolnitvijo zaradi višje sile ali zaradi dogodkov, ki izpolnitev spletne trgovine “www.reprazent.me” za dlje časa bistveno otežijo ali onemogočijo – k temu sodijo zlasti motnje v obratovanju vsakršne vrste, težave pri dobavi materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavka, zakonita prepoved obratovanja, odredbe oblasti ali neopravljene, nepravilne ali nepravočasne dobave s strani dobaviteljev, za katere spletna trgovina “www.reprazent.me” ni odgovorna – spletna trgovina “www.reprazent.me” ne odgovarja; v kolikor ti dogodki spletno trgovino “www.reprazent.me” dobavo ali izpolnitev bistveno otežijo ali onemogočijo in so zgolj začasne narave, je spletna trgovina “www.reprazent.me” upravičena, da zamakne izpolnitev za čas trajanja ovire vključno s primernim pripravljalnim časom (za ponoven zagon); v primeru ovir, ki niso zgolj začasne narave, je spletna trgovina “www.reprazent.me” upravičena, da od neizpolnjenega dela pogodbe v celoti ali delno odstopi; če traja ovira več kot dva meseca, je stranka upravičena po primernem dodatnem roku odstopiti od še neizpolnjenega dela

Spoštovanje izpolnitvenega časa s strani spletne trgovina “www.reprazent.me” predpostavlja popolno in pravilno izvedbo potrebnih sodelovalnih ravnanj stranke ter prejem plačila oz. pri plačilu s kreditno kartico dovoljenje plačila s strani družbe, ki ponuja storitev kreditne kartice, razen če je izjemoma dogovorjeno plačilo na podlagi računa.

VII.a. Prevzem tiskovin in dostava

Tiskovine dostavijo naši pogodbeni partnerji. Možna je dostava po vsej Sloveniji.

Cene dostave-poštnine so navedene ob naročilu v spletni trgovini kretivnafabrika.si.

Tiskovine lahko prejmete samo z dostavo, ni jih mogoče prevzeti na naslovu podjetja oziroma kateremkoli drugem naslovu, v kolikor niste določili drugega naslova za dostavo.

VIII. Prehod nevarnosti

Če je stranka gospodarski subjekt v smislu 13. člena Obligacijskega zakonika (UL RS št. 83/2001 s spremembami: „OZ“), preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko z izročitvijo stvari osebi, določeni za odpremo (pri čemer je merodajen začetek nakladanja). To velja neodvisno od tega, kdo nosi stroške dostave, tudi če dostavo opravijo delavci spletne trgovina “www.reprazent.me” . Če je stvar pripravljena za odpremo in pride do zamude odpreme ali prevzema iz razlogov, za katere spletna trgovina “www.reprazent.me” ni kriva, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari pri gospodarskih pogodbah v smislu 13. člena OZ na stranko, ko ta prejme obvestilo, da je stvar pripravljena za odpremo. Če stranka ni gospodarski subjekt v smislu 13. člena OZ, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko šele z izročitvijo stvari stranki. Na stranko preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari, tudi če pride v zamudo s prevzemom. Na željo stranke in na njene stroške spletna trgovina “www.reprazent.me” zavaruje dostavo za škode, ki jih je mogoče zavarovati. Stroške skladiščenja po prehodu nevarnosti nosi stranka; pri skladiščenju s strani spletne trgovine “www.reprazent.me” znašajo ti 0,25% zneska računa za predmetne dobave, ki jih je treba skladiščiti, za vsak začeti teden; dopustno je uveljaviti in dokazati, da so stroški skladiščenja višji ali nižji. Če se pošiljka vrne, ker je ni mogoče dostaviti, spletna trgovina “www.reprazent.me” ni dolžna stvari hraniti za stranko, razen če stranka ne odgovarja za oviro pri dostavi; spletna trgovina “www.reprazent.me” je upravičena, da dobavo – potem ko preveri pravilnost pošiljke, obvesti stranko in ko poteče primeren rok za prevzem – uniči, pravica spletne trgovine “www.reprazent.me” , da zahteva plačilo pa ostane s tem neokrnjena; nevarnost pri začasni hrambi je na strani stranke.

Če je stranka potrošnik v smislu 1(2). čl. Zakona o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s spremembami; „ZVPot-1“ , preide nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poslabšanja stvari na stranko šele, ko stranka blago prejme ali, ko blago prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik. Enako kot prejem šteje tudi, ko je stranka v zamudi s prevzemom.

Spletna trgovina “www.reprazent.me je upravičena izvršiti tudi delne dobave, kadar

 • so delne dobave uporabljive za stranko v okviru pogodbenega namena uporabe,
 • je zagotovljena dobava ostalega naročenega blaga in
 • če stranki s tem ne nastanejo občutno večji stroški ali dodatni stroški (razen če spletna trgovina “www.reprazent.me” izjavi, da je pripravljeno kriti večje stroške ali zgoraj navedene dodatne stroške).

IX. Podatki za tisk, dolžnost pregleda

Spletna trgovina “www.reprazent.me” izvrši vsa naročila za tisk izključno na podlagi podatkov za tisk, katere ji posreduje stranka. Te podatke je potrebno posredovati izključno v formatih in v specifikacijah, ki so navedeni v informaciji za stranke. Pri drugačnih formatih in specifikacijah ni mogoče jamčiti brezhibnega tiska. Stranka je dolžna skrbno pregledati podatke za tisk, ki jih posreduje spletni trgovini “www.reprazent.me” , še preden jih posreduje, in preveriti ali so ti podatki ustrezni za izvršitev danega naročila. Za morebitne napake tiskarskih izdelkov, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov za tisk, je izključno odgovorna stranka. Na izrecno željo stranke, v kolikor je to tehnično izvedljivo, se lahko upoštevajo in obdelajo tudi formati, ki niso navedeni v informaciji za stranke. Če pri konverziji podatkov v formate, ki jih spletna trgovina “www.reprazent.me” lahko obdeluje, nastanejo napake, spletna trgovina “www.reprazent.me” zanje ne odgovarja. Stranka soglaša, da sama nosi tveganje konverzije. Če podatki za tisk niso posredovani v CMYK modusu, jih spletna trgovina “www.reprazent.me” lahko konvertira. Pri konverziji RGB podatkov ali ICC barvnih profilov seveda pride do odstopanj od izvirnika v barvah. Za takšna odstopanja v barvah je odgovorna izključno stranka. Če stranka posreduje podatke za tisk v kakšnem drugem modusu, ne v navedenem CMYK modusu, s tem izrecno soglaša, da sama nosi tveganje konverzije.

X. Jamčevanje

Če je stranka potrošnik, veljajo zakonski predpisi o jamčevanju iz ZVPot-1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Spletna trgovina “www.reprazent.me” ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, jamčevalni zahtevki stranke zaradi očitnih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti spletne trgovine “www.reprazent.me” najkasneje v osmih dneh po prejemu blaga oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe. Jamčevalni zahtevki stranke zaradi skritih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti spletne trgovine “www.reprazent.me” najkasneje v osmih dneh, ko je napako opazila oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe Za uveljavljanje v roku zadostuje pravočasna oddaja obvestila o napaki. Obvestilo o napakah je treba poslati po e-mailu, pisno ali po faksu. Jasno se opozarja na to, da predstavljajo običajne tolerance v panogi, ki so izkazane v opisu izdelkov, dogovorjeno kakovost in zato znotraj teh toleranc ni podana stvarna napaka. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Pravice stranke, ki je pravočasno obvestila spletno trgovino “www.reprazent.me” o napaki, ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je odposlala obvestilo. Stranka pristaja na običajna odstopanja v količini do 10% od naročene naklade, v kolikor je to v posameznem primeru od nje mogoče zahtevati. Zaračuna se dobavljena količina. Spletna trgovina “www.reprazent.me” ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo. Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, veljajo tudi naslednja določila:

 • Stvarne napake niso podane v primeru neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti in pri neznatnem vplivu na uporabnost. Še zlasti veljajo v opisu izdelkov navedene tolerance, ki so običajne v panogi;
 • Dolžnost stranke, da nemudoma pregleda stvar in graja napake v skladu z 461. čl. OZ, ostane pri tem neokrnjena;
 • Spletna trgovina “www.reprazent.me” je v okviru nadomestne izpolnitve upravičeno, da blago po svoji izbiri izboljša ali dobavi novo.

V preostalem veljajo za odškodninske zahtevke določbe 468(2) in (3) OZ (odgovornost).

XI.Pouk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravico odstopiti od pogodbe imajo le potrošniki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s sspremembami „ZvPot-1“) pri pogodbah sklenjenih na daljavo. Kadar kupuje fizična oseba blago kot podjetnik, torej v okviru opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, nima pravice do odstopa od pogodbe.

Pouk o pravici do odstopa od pogodbe Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje REPRAZENT.ME promocijske rešitve d.o.o.,, Šlandrov trg 42, 3310 Žalec

E-mail: info@reprazent.me

o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo na koncu teh splošnih pogojev poslovanja (IX).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka.

Za stvari, ki jih je mogoče poslati kot paket, je pri povratnem pošiljanju nevarnost na strani spletne trgovine “www.reprazent.me” . Kot potrošnik nosite stroške vrnitve stvari, kadar je stvari mogoče poslati kot paket. Stvari, ki jih ni mogoče poslati kot paket, se prevzamejo pri vas na stroške spletne trgovine “www.reprazent.me” . V primeru odstopa od pogodbe vam spletna trgovina “www.reprazent.me” nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če nam prejete izpolnitve ne morete vrniti v celoti ali delno ali le v slabšem stanju, nam morate to izpolniti v obliki nadomestila vrednosti v roku 30 dni od podane izjave o odstopu.

Izključitev pravice do odstopa

Pravice do odstopa ni pri pogodbi o prodaji na daljavo v primeru blaga, ki ni izdelano v naprej, temveč je izdelano po natančnih navodilih potrošnika na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve ali očitno prirejeno glede na njegove osebne potrebe ali če blago glede na svojo kakovost ni primerno za povratno odpošiljanje ali se lahko hitro pokvari ali če je bil prekoračen rok uporabe.

Konec pouka o pravici do odstopa

Vsebina izpolnitev, ki jih dolguje spletna trgovina “www.reprazent.me” izhaja iz navedb na spletnih straneh “www.reprazent.me” in pregledne strani pred zaključkom naročila in iz potrdila naročila oziroma iz eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe.

Sprememba naročila je mogoča le s sklenitvijo pogodbe o spremembi oz. dopolnitvi. Vsaka strankina želja po spremembi šteje za ponudbo dano spletni trgovini “www.reprazent.me” k sklenitvi pogodbe o odpravi prvega naročila in ponudbo k sklenitvi nove pogodbe. Spletna trgovina “www.reprazent.me” ni dolžna sprejeti ponudbe stranke.

XIII. Opis izdelkov, trpežnost, toleranca

Vsak izdelek ima podroben opis lastnosti in kakovosti izdelka poleg opozoril glede predelave in varnosti. Vsebina vsakokratnega opisa izdelka predstavlja tako v primeru nakupa izdelka sestavni del pogodbe. Opisi izdelkov so razvidni tako v neposredni povezavi s ponudbo izdelka na spletnih straneh spletne trgovine “www.reprazent.me” , kot tudi iz košarice izdelkov.

Še zlasti barve in laki imajo praviloma omejen rok trajanja. Barve in laki so takšne kakovosti, da so primerni za večino običajnih tiskarskih del. Če jih stranka uporablja za posebna dela na ne vsakodnevnih potiskanih materialih ali za redek način uporabe, je treba nujno preveriti (tako da se prepriča z predhodnimi poizkusi, najbolj zanesljivo z manjšimi predhodnimi nanosi), ali so za to primerni in zadostni. Nadaljnje podrobnosti sledijo iz vsakokratnega opisa izdelka.

Opisi izdelkov vsebujejo tudi navedbe k dogovorjenim tolerancam (odstopanjem), ki so običajne v panogi. Te se pri papirju zlasti nanašajo na količino, težo, maso in prirez. Pri barvah in lakih ter papirju lahko nastopijo neznatna barvna odstopanja. To velja tudi za barvna odstopanja od prejšnjih dobav. Glede možnih barvnih toleranc (odstopanj) veljajo merilni pogoji in vrednosti, ki so določeni v opisu izdelka.

Opisi izdelkov so na voljo tudi na spletnih straneh spletne trgovini “www.reprazent.me” kot PDF dokumenti, katere je mogoče enostavno natisniti. Vse opise izdelkov lahko prenesete in natisnete tudi s spletne strani „ “www.reprazent.me”.

Vzorce tiskovin lahko naročite na spletni strani reprazent.me, kjer ob naročilu enostavno izberite „1 kos“.

V določenih barvnih odtenkih prihaja do razlik med željeno in natisnjeno barvo.

Do omenjenih razlik prihaja zaradi vrste uporabljenega papirja, trenutnih klimatskih razmer v času tiska in v procesu dodelave ter uporabljenih barvnih profilov s strani oblikovalca.

Zato vam priporočamo, da pred tiskom naročite izdelavo testnega izpisa, katerega nato natančno pregledate in (v primeru ustreznosti) pisno potrdite. V kolikor testni izpis ni bil naročen, možnosti reklamacije na barvna odstopanja, debelino linij ipd. niso mogoča, saj prikaz osnutka tiskovine na ekranu ni verodostojen.

Možni so odmiki ali merska odstopanja med posameznimi artikli, vendar le-ti ne presegajo 2 mm.

Za odstopanja do 2 mm (bodisi v velikosti ali poziciji slike in drugih grafičnih elementov) ne prevzemamo odgovornosti. V kolikor stranka želi večjo točnost, mora na to dejstvo opozoriti ob naročilu tiska

(možni dodatni stroški), sicer za odstopanja ne prevzemamo odgovornosti in jih ni možno reklamirati.

XIV. Odgovornost

Spletna trgovina “www.reprazent.me” odgovarja le za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti. Izključena je odgovornost za lahko malomarnost. Spletna trgovina “www.reprazent.me” pa ne odgovarja za škodo, ki ne nastane na sami dobavljeni stvari, posebno ne za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo stranke. Ta oprostitev odgovornosti ne velja glede odgovornosti za škodo v primeru smrti, telesne poškodbe in okvare zdravja, ki jo namenoma ali iz malomarnosti povzroči spletna trgovina “www.reprazent.me” , njen zakoniti zastopnik ali njen delavec pri delu ali v zvezi z delom. V kolikor je odgovornost spletne trgovine “www.reprazent.me” izključena, velja to tudi za osebno odgovornost njenih delavcev, pooblaščencev in pomočnikov. V primeru kršitve obveznosti, ki je bistvena za pogodbo, katere izpolnitev pravilna izvedba pogodbe sploh omogoči in v katero upoštevanje lahko pogodbeni partner redno zaupa (ti. kardinalna obveznost), odgovarja spletna trgovina “www.reprazent.me” v višini škode, ki je bila ob sklenitvi pogodbe običajno predvidljiva.

XV. Lastnina, arhiviranje, avtorsko pravo

Nosilci za tisk, ki jih izdela in uporabi spletna trgovina “www.reprazent.me” ostanejo v njeni lasti. Digitalnih podatkov in drugih predmetov, potrebnih za ponovno uporabo, kot tudi pol- in končnih izdelkov, spletna trgovina “www.reprazent.me” po preteku dobavnega roka ne hrani, niti jih ne pošilja strankam. Spletna trgovina “www.reprazent.me izdeluje izdelke izključno na podlagi vsebinskih navedb stranke v posredovanih podatkih za tisk. Spletna trgovina “www.reprazent.me nima nobenega vpliva na vsebino tiskarskih izdelkov. Stranka zagotavlja, da ima vse pravice za uporabo, posredovanje ali objavo prenesenih podatkov, še posebej tekstov in slik. Stranka sama jamči za to, da ne krši pravic tretjih in da vsebine njenih tiskovin ne pomenijo kršitve zakonov Republike Slovenije. Stranka v celoti razbremenjuje spletno trgovino “www.reprazent.me” vsake odgovornosti, če bi bil na podlagi podatkov, katere ji je posredovala stranka, zoper spletno trgovina “www.reprazent.me” uveden postopek zaradi kršitve pravic tretjih, še posebej zaradi kršitve avtorskega prava.

XVI. Pridržek lastninske pravice

Spletna trgovina “www.reprazent.me” si pridrži lastninsko pravico na izročeni stvari vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz predmetne pogodbe. Če je stranka gospodarski subjekt, si spletna trgovina “www.reprazent.me” pridrži lastninsko pravico na izročeni strani vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz poslovnega razmerja. Stranka ima pravico stvar prodati tretjim osebam; če je stranka gospodarski subjekt, odstopa ta stranka spletne trgovine “www.reprazent.me” že sedaj vse terjatve, ki jih pridobi do tretjih z odtujitvijo stvari, in sicer v višini zneska na računu. Spletna trgovina “www.reprazent.me” odstop sprejema. Za izterjavo teh terjatev ostaja naročnik upravičen tudi po odstopu. Pravica spletne trgovine “www.reprazent.me” , da sam izterja terjatev, s tem ostaja neokrnjena. Spletna trgovina “www.reprazent.me” pa se zavezuje, da terjatev ne bo terjal, dokler naročnik izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja prejetih zneskov, ni v zamudi s plačilom, ne poda predloga za uvedbo prisilne poravnave ali stečaja ali ne obstoji nevarnost plačilne nesposobnosti. V nasprotnem primeru lahko spletna trgovina “www.reprazent.me” zahteva, da ji naročnik poda spisek odstopljenih terjatev in dolžnikov iz teh terjatev, vse podatke, potrebne za izterjavo, izroči vse potrebne priloge in dolžnike obvesti o odstopu terjatev. Če stranka zamudi s plačilom, lahko spletna trgovina “www.reprazent.me” prekliče upravičenost, dano za izterjavo. Spletna trgovina “www.reprazent.me” se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika sprostila zavarovanja, do katerih je upravičena, v kolikor vrednost celotnih zavarovanj za 20% preseže znesek zavarovanih terjatev; Spletna trgovina “www.reprazent.me” ima pravico do izbire takšnih zavarovanj. V primeru kršitve pogodbe, še posebej v primeru zamude s plačilom stranke, sme spletna trgovina “www.reprazent.me” odvzeti stvar. Stranka je zavezana vrniti stvar. Odvzem stvari ne pomeni odstopa od pogodbe, razen če je spletna trgovina “www.reprazent.me” to izrecno izjavila.

XVII. Zapadlost plačila, pobotanje, pridržna pravica

Če ni v sprejemu naročila drugače določeno, zapade končna cena v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe (prejemu sprejema naročila). Stroške plačila plača stranka. Stranka sme pobotati terjatev samo z nesporno ali pravnomočno ugotovljeno terjatvijo. Upnik ima pridržno pravico samo v primeru, če njegova nasprotna zahteva izhaja iz istega pravnega razmerja. Razen v okviru 417. čl. OZ lahko stranka zahtevke iz te pogodbe odstopi tretjim le s predhodnim soglasjem spletne trgovine “www.reprazent.me” .

XVIII. Pavšalizirani zahtevki zoper stranke

Pogodbeni stranki se dogovorita za pavšalizirano plačilo za nadomestilo škode (pavšalizirani zahtevek) nastale spletne trgovina “www.reprazent.me” v naslednjih primerih:

 • spletna trgovina “www.reprazent.me” po določitvi naknadnega roka zaradi opustitve sodelovanja stranke (zlasti če stranka ne pošlje ustreznih datotek brez napak) odstopi od pogodbe;
 • spletna trgovina “www.reprazent.me” po določitvi naknadnega roka zaradi zamude pri plačilu stranke veljavno odstopi od pogodbe v skladu z 470. čl. OZ;
 • spletna trgovina “www.reprazent.me” odstopi od pogodbe brez postavitve dodatnega roka na podlagi zadnjega odstavka V. točke teh SPP (primeri nedopustnih vsebin);
 • spletna trgovina “www.reprazent.me” ima zaradi nekega drugega razloga, za katerega odgovarja stranka, zakonsko pravico za razdrtje pogodbe in to veljavno uveljavlja pred dobavo;
 • stranka stornira svoje naročilo, ne da bi obstajala pravica stranke do razdrtja pogodbe (npr. pravica do odstopa pri potrošnikih, pravica do odstopa ali odpovedi, pravica do ugovora);
 • kadar spletna trgovina “www.reprazent.me” v primeru trajajočega pravnega razmerja s stranko, ki nima statusa potrošnika v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot-1, odpove pogodbo;
 • kadar stranka odpove pogodbo v primeru trajajočega pravnega razmerja brez razloga na strani spletne trgovine “www.reprazent.me” oz., brez da bi sicer za odpoved obstajal tehten razlog.

Pavšalizirani zahtevek znaša 5,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 15,00 EUR in 25,00 EUR; 15,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 25,00 EUR in 500,00 EUR in 25,00 EUR pri vrednosti naročila 500,01 EUR ali več. Če je pri tisku po specifičnih navodilih avtomatiziran postopek tiska že izveden oz. je že stekel na način, da se ga ne da več prekiniti, je osnova za določitev pavšaliziranega zneska odškodnine neto vrednost naročila (t.j. vrednost naročila brez DDV).

Stranka lahko dokaže, da spletna trgovina “www.reprazent.me” ni nastala ali ji je nastala manjša škoda oz. izdatek oz. da je plačilo neprimerno visoko. Spletna trgovina “www.reprazent.me“ lahko vselej dokaže, da je nastala večja škoda od pavšaliziranega zneska.

XIX. Zaupnost

Pogodbene stranke ne smejo omogočiti dostopa do poslovnih in obratovalnih skrivnosti ter ostalih zaupnih informacij iz poslovnega odnosa in iz področja vsakokratne druge stranke tretjim osebam. To velja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

XX. Uporaba prava, sodna pristojnost, delna ničnost

Za te pogoje poslovanja in za vsa pravna razmerja med prodajalcem in kupcem velja pravo Republike Slovenije. Če so pogodbene stranke gospodarski subjekti, je za vse eventualne spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju. Spletna trgovina “www.reprazent.me pa sme zoper naročnika sprožiti in voditi sodni postopek pri vsakem zakonsko pristojnem sodišču. Če bi bilo kakšno določilo teh pogojev poslovanja ali drugih dogovorov nično ali bi postalo nično, niso nične vse druge določbe pogojev poslovanja ali drugih dogovorov.

B.Informacije za stranke

Informacije za stranke vsebujejo informacije o sklenitvi in izvajanju pogodbe.

Informacije za stranke niso pogoji za sklepanje pogodbe. Te vsebujejo naši splošni pogoji poslovanja (SPP). Po oddaji vašega naročila prejmete vse informacije za stranke in SPP še enkrat po elektronski pošti.

I. Podatki o ponudniku

Ponudnik izdelkov na spletni strani spletne trgovine “www.reprazent.me” je:

            REPRAZENT.ME promocijske rešitve d.o.o.,

            Šlandrov trg 42, 3310 Žalec, Slovenija

E-mail: info@krativnafabrika.si

Internet: www.reprazent.me

Matična številka: 8830118000; Davčna številka: 84022795

II. Vaši podatki

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne in druge podatke obravnavali zaupno, jih skrbno varovali in v nobenem primeru posredovali ali predali tretji osebi (razen v primeru nezakonitega delovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi). Pridobljene podatke bomo uporabljali le za izvedbo naročila oz. izdelavo ponudbe ter za analizo obiska in časovne dolžine zadrževanja na naši spletni strani.
Šteje se, da ste ob naročilu s klikom na gumb “Pošlji naročilo”„Kupi“, „Naroči“, ali pa ste naročilo oddali po elektronski pošti, privolili v zbiranje, obdelavo in shranjevanje Vaših osebnih podatkov kot tudi z načinom njihovega varovanja, ravnanja in posredovanja na način kot ga opredeljuje politika zasebnosti.

Če boste izrecno soglašali, bomo vaše podatke uporabili, da bi vas v prihodnje obveščali o novih izdelkih in siceršnjih novostih naše ponudbe. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. O shranjenih podatkih se pri nas lahko pozanimate, zahtevate njihovo spremembo ali izbris. Pri tem ne nastanejo nobeni dodatni stroški, razen običajnih stroškov za pošiljanje elektronske pošte.

III. Pogodbeni jezik

Pogodbeni jezik je slovenščina.

IV. Opis proizvodnje

Opis proizvodnje za izdelek, ki ga sami sestavite, si lahko ogledate in natisnete s pritiskom na gumb

„poglej proizvodno stran“. Cene so navedene vsakokrat posamično za izbran izdelek. Nezavezujočo ponudbo si lahko natisnete s pritiskom na gumb »natisni ponudbo«.

V. Sklenitev pogodbe

Preko gumba »izračun« lahko sami sestavite izdelek. Ko ste izdelek sestavili, s pritiskom na gumb »k naročilu« začnete s postopkom naročanja. Če ugotovite, da so podatki napačni, jih pred zaključkom naročila lahko popravite s pritiskom na gumb »spremeni naročilo«. S pritiskom na gumb »končaj naročilo z obveznostjo plačila« odpošljete zavezujoče naročilo. Potrdilo o prejemu naročila boste prejeli takoj po oddaji naročila. Pogodba je sklenjena, ko mi sprejmemo naročilo in odpošljemo potrdilo o tem po elektronski pošti.

VI. Plačilo, izpolnitev, dobava

Podrobnosti glede plačila, dobave in izpolnitve lahko z izbiro načina plačila in dostave določite sami. Plačate lahko s kreditno kartico, po predračunu, ali preko Paypal-a. V ponudbi oz. v potrditvi naročila navedeni dobavni roki ustrezajo določenemu planskemu stanju. Kot predvideni termini dobave so nezavezujoči. Dobavljamo izključno znotraj Slovenije.

VII. Jamčevanje in garancija

Podrobnosti glede jamčevanja so navedene v naših splošnih pogojih poslovanja pod točko X, Jamčevanje.

VIII. Pomoč strankam in postopek obravnave pritožb

Z dodatnimi pojasnili, kakor tudi za obravnavo morebitnih pritožb v zvezi z našim poslovanjem, blagom in/ali nudenimi storitvami smo vam na voljo na naši telefonski številki +386 30 379 035 pon-sob 9.00-17.00 ure in na elektronskem naslovu info@reprazent.me V primeru morebitnih pritožb, bodo slednje obravnavane neposredno na naši telefonski številki 030379035, kadar se boste odločili za klic. V kolikor neposredna obravnava zaradi zahtevnosti ali drugih okoliščin ne bo mogoča, oz. če je potreben pisni odgovor, bo vaša pritožba posredovana odgovornim osebam spletne trgovine „reprazent.me, ki se bodo do njih opredelile v razumnem roku.

Vaš spletna trgovina „reprazent.me“

Zadnja posodobitev: 20.10.2018

IX. OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

REPRAZENT.ME d.o.o., Šlandrov trg 42, 3310 Žalec.

Email: info@reprazent.me

Obveščam(o) vas, da odstopam(o) od pogodbe za prodajo [specifikacija kupljenega blaga]/od pogodbe za zagotovitev storitve [specifikacija storitve] naročene(ga) dne [vnesti datum naročila] in prejetega dne [vnesti datum prejema].

[Ime in priimek potrošnika oz. potrošnikov Naslov potrošnika oz. potrošnikov]

Podpis potrošnikov (samo če se obrazec pošlje v papirni obliki)